FS014

ช่อสไตล์มินิมอล กุหลาบพวง Fioribunda Rose กุหลาบพวงสีเหลือง ดอกเล็กจิ๋วแต่สื่อความหมายยิ่งใหญ่สื่อถึงความห่วงใย สื่อถึงมิตรภาพที่ดี นิยมนำไปเป็นสื่อกลาง ในการเยี่ยมไข้ สีเหลืองเป็นสีในการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมีพลังบวก

ช่อนี้ประกอบด้วย
กุหลาบพวงสีเหลือง 5 กิ่ง
แคสเปีย
กระดาษมุกครีมเหลือง
โบว์เหลืองอ่อน
ขนาด 20*25 CM.